C:\Users\Violeta\Desktop\html_1.png Much more...: Comunicat del Departament d'Ensenyament

dimecres, 27 de juny de 2012

Comunicat del Departament d'Ensenyament

Aquest és el comunicat que el Departament d'Ensenyament ha publicat a la seva pàgina oficial.  

El Ple de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de data de 18 de juliol de 2011, va desestimar íntegrament el recurs que un particular va interposar contra el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, en considerar-lo plenament ajustat a la Sentència 31/2010, de 28 de juny, del Tribunal Constitucional, que va analitzar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

En resoldre el recurs contra aquesta resolució, el Tribunal Suprem ha dictat sentència, de data de 12 de juny de 2012, que declara nuls els articles 4 –en els apartats 1, 3, 4 incís inicial– i 5, 10.1 i 14.3 del Decret 181/2008, de 9 de setembre, que es refereixen bàsicament a la llengua emprada en l'aprenentatge.

A la vista d'aquesta Sentència, el Departament d'Ensenyament considera convenient subratllar la plena vigència del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, regulat a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació i, concretament, el que en preveuen els articles:

11.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu.

11.3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.

11.4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.

14.1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre.

14.2. El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els següents:

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge.

b) El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà.

 c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes.

15.1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de factor de cohesió social, ha d'implantar estratègies educatives d'immersió lingüística que n'assegurin l'ús intensiu com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. La definició d'aquestes estratègies ha de tenir en compte la realitat sociolingüística, la llengua o les llengües dels alumnes i el procés d'ensenyament del castellà.

 2. Els centres han d'adaptar els horaris a les característiques dels programes d'immersió lingüística, tenint en compte el nombre d'hores de les àrees lingüístiques que s'hagin d'impartir al llarg de l'etapa.  

Personalment crec que hem de defensar la nostra Llengua tant com puguem. Ha estat atacada durant segles i ha persistit. No obstant, últimament està essent maltractada, fet que em preocupa molt i m'entristeix. L'escola, juntament amb els mitjans de comunicació són un dels puntals de la llengua. Evidentment, la fermesa i l'estima de la gent per la nostra llengua, el qui la utilitza, la cuida, l'ensenya... n'és un altre. Sé, que podem resistir, però hem d'estar units i escampar la nostra cultura, tradició i llengua a tot el món. 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada